Model van Lencioni

Model van Lencioni

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers.

De 5 pijlers

  1. Vertrouwen
  2. Openheid
  3. Betrokkenheid
  4. Verantwoordelijkheid
  5. Resultaatgerichtheid

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden met openheid stevig bijdragen aan de besluiten, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen.

De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent is een risico voor het goed functioneren van een team.

Meer over de 5 pijlers

Vertrouwen is de zekerheid van teamleden dat de intenties van hun collega’s goed zijn en er geen reden is om wantrouwend te zijn. Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend team. Mensen durven zich kwetsbaar op te stellen. Ze zijn open ten aanzien van hun zwakheden en hun valkuilen. Ze durven te vragen om hulp.

Wanneer niets verborgen hoeft te blijven, gaat alle aandacht van de teamleden naar effectief samenwerken en het klaren van de taak. Vertrouwen is de basis voor Openheid.

Symptomen van gebrek aan vertrouwen zijn:

  • Het ontbreken van debat;
  • Afgehaakt gedrag als gevolg van overvolle agenda’s, saaie overleggen, onduidelijke doelen.

Openheid is het vermogen productieve conflicten aan te gaan. Daar waar onproductieve conflicten ervoor zorgen dat mensen op hun hoede zijn (gebrek aan vertrouwen), zorgen productieve conflicten voor scherpte in het op tafel komen van alles wat van belang is. Benutten van diversiteit in inzichten helpt om goede oplossingen en resultaten te bereiken.

Openheid, stevig bijdragen aan besluiten en je gehoord en serieus genomen voelen zijn een basis voor Betrokkenheid.

Betrokkenheid ontstaat volgens Lencioni als gevolg van een duidelijk collectief doel, gekoppeld aan het zich gesteund voelen bij de realisatie van die doelen. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen en ze nemen die tijdig. Ze werken met complete instemming van alle teamleden, inclusief die leden die aanvankelijk tegen het besluit gekant waren (commitment). De duidelijkheid gaat over richting en prioriteiten, waarbij de kansen en risico’s expliciet zijn gemaakt. Het effect is dat er niet achteraf op een besluit hoeft te worden teruggekomen. Betrokkenheid is een voorwaarde voor het nemen van Verantwoordelijkheid.

Lencioni vertaalt verantwoordelijkheid als de bereidheid van teamleden om collega’s aan te spreken op prestaties en/of gedragingen die het team kunnen schaden. Verantwoordelijkheid gaat ook om het vermogen het ongemak te kunnen verdragen dat samengaat met het aanspreken van een ander. Volgens Lencioni is het meest effectieve middel om hoge prestatiemaatstaven van een team te handhaven de druk van collega’s. Verantwoordelijkheid nemen is een voorwaarde voor Resultaatgerichtheid.

Lencioni vertaalt resultaatgerichtheid als het vermogen om te focussen op de teamdoelstellingen en daadwerkelijk resultaat. Het gaat hier om een bredere definitie van resultaten dan alleen winst- en omzetcijfers, dan wel kostenbesparing. Het gaat om alle soorten resultaten die op korte termijn gehaald moeten worden (bv. opleveren rapportage x, productontwikkeling).

Naast het specifiek vastleggen van de lange en korte termijn prioriteiten, gaat Resultaatgerichtheid ook om het vermogen de voortgang bij te houden en bij te sturen en het volharden in het willen bereiken van de doelen.

Inloggen

Je kunt hier inloggen om met onze instrumenten te werken. Heb je al eens een test bij ons gedaan, log dan in om je rapportage op te halen.

Bekijk een voorbeeld van de Lencioniscan

Neem gerust contact met ons op

DBR heeft een scan ontwikkeld die de 5 pijlers meet binnen teams en organisaties.

Jantien Martin

partner

Jantien bouwt de brug van strategie naar praktijk; is sterk in resultaten neerzetten. Zij brengt organisatievraagstukken met scherpte en duidelijkheid terug tot de kern en is gespecialiseerd in teamontwikkeling.

Paul Hilhorst

senior adviseur

Energiek en resultaatgericht. Stelt de mens centraal zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Teamspeler die voortdurend synergie in de samenwerking zoekt.